سرگرو های تیم جشنواره بازی سانا

ملیکا رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

مشاوره خانواده و کودک

سرگروه تیم جشنواره بازی سانا


نیلوفر یوسف خانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روانشناس کودک

سرگروه جشنواره بازی سانا


سبا سفایی

کارشناس روانشناسی

سرگروه تیم جشنواره بازی سانا


ندا افشاری

کارشناسی روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی

مربی تفسیر نقاشی کودکان

سرگروه جشنواره بازی سانا


زهرا خوانین زاده

دکترا مشاوره از دانشگاه الزهرا

سرگروه تیم جشنواره بازی سانا


فاطمه وقاری

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

سرگروه جشنواره بازی سانا


کارشناسان بازی تیم جشنواره بازی سانا

محدثه نوریان

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناس بازی جشنواره سانا


هلیا فراهانی

کارشناسی کودک

کارشناس بازی جشنواره سانا


زینب دباغی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناس بازی جشنواره سانا


ماندانا شیوایی

کارشناسی فضای سبز

کارشناس بازی جشنواره سانا