بابک ساسانی

بابک-ساسانی

روانشناس بالینی، مشاور خانواده
تخصص: مشکلات جنسی، شخصیتی و خانوادگی
مشاوره پیش از ازدواج، مهارتهای زندگی و اعتیاد