حسین باقری برومند

روانشناس بدون تصویر

کارشناس ارشد روانشناسی
زمینه کاری : مشاوره فردی و خانوادگی ، مشاوره پیش از ازدواج ، اعتیاد و مدرس دوره مهارت های زندگی
درمان ها : درمان شناختی رفتاری ، خانواده درمانی ، گروه درمانی و طرحواره درمانی