فاطمه بور بور

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناس روانشناسی عمومی

درمان کودکان اتیسم کودکان اختلال یادگیری ، اضطرابی با رویکرد دلبستگی

بور بور