لیلا پیرهادی

روانشناس بدون تصویر

ارشد روانشناسی
مشاوره در زمینه فردی ، پیش از ازدواج و خانواده
دارای گواهی دوره های آموزشی :
مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج
درمان مبتنی بر تعهدو پذیرش ACt
واقعیت درمانی RT
راهنمای درمان اختلالات و مشکلات خلقی CBT
مداخله در خودکشی
روان درمانی بین فردی Ipt
برنامه توسعه فردی  PDP
مشاوره شغلی و تحصیلی با ترکیب و انطباق پذیری در مسیر شغلی
آموزش مهارتهای زندگی
مشاوره و روان درمانی راه حل مدار
**مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی ، خود آگاهی و حل مسئله ، مهارت ارتباط موثر، مشاوره پیش از ازدواج