دکتر پردیس میرمعینی

دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

عضو سازمان نظام روانشناسی

درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک

روان درمانی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی ، اضطراب و افسردگی با رویکرد درمانی CBT/ACT و طرحواره درمانی

پردیس میرمعینی