آرشیو برچسب های: اسباب بازی

اهمیت بازی

اهمیت بازی

بازی در رشد کودکان نقش اساسی دارد و حتی مورد توجه بزرگسالان نیز هست. بازی باید آزادانه انتخاب شود و زمان و مکان مشخصی ندارد و باید تماما لذت باشد برای کودک. بازی می تواند احساسات کودکان و در بر بگیرد و باید فرصت تجربه فعالیت های حرکنی را داشته باشند

بازی زبان کودک

بازی کودک

بازی فعالیتی انتخابی و داوطلبانه به منظور سرگرمی , شادی و صرف انرژی می باشد که در آن عواطف و هیجانات به شکل بی ضرر تخلیه می شوند و نیز رعایت قوانین و مقررات, هماهنگی های جسمانی , تقویت حواس ,تعادل روانی و کسب مهارتهای اجتماعی از طریق بازی صورت می گیرد.