آرشیو برچسب های: اضطراب_ ناخون جویدن_خشم_بازی_ روانشناسی

اهمیت بازی

اهمیت بازی

بازی در رشد کودکان نقش اساسی دارد و حتی مورد توجه بزرگسالان نیز هست. بازی باید آزادانه انتخاب شود و زمان و مکان مشخصی ندارد و باید تماما لذت باشد برای کودک. بازی می تواند احساسات کودکان و در بر بگیرد و باید فرصت تجربه فعالیت های حرکنی را داشته باشند

شناخت و پیشگیری اضطراب

اضطراب در کودکان

این روزها ریشه بیشتر بیماری های جسمی و روحی اضطراب است که از این رو متوجه تاثیر آن در زندگی میشویم وجود اضطراب گاهی هم سبب پیشرفت و بهبود عملکرد ما میشود. پیشگیری از مزمن شدن اضطراب بسیار اهمیت دارد زیرا که کودکان هم از این مورد رنج میبرند.