آرشیو برچسب های: تعریف _ بازی

اهمیت بازی

اهمیت بازی

بازی در رشد کودکان نقش اساسی دارد و حتی مورد توجه بزرگسالان نیز هست. بازی باید آزادانه انتخاب شود و زمان و مکان مشخصی ندارد و باید تماما لذت باشد برای کودک. بازی می تواند احساسات کودکان و در بر بگیرد و باید فرصت تجربه فعالیت های حرکنی را داشته باشند