آرشیو برچسب های: طرحواره بی کفایتی

طرحواره وابستگی و بی کفایتی

طرحواره وابستگی و بی کفایتی

افرادی که طرحواره وابستگی و بی کفایتی دارند به دلیل این که احساس بی کفایتی می کنند و فکر می کنند از عهده کاری بر نمی آیند خود را وابسته به دیگران می دانند و احساس می کنند اگر کسی با آن ها نباشد از عهده مسئولیت خود بر نمی آیند.