آرشیو برچسب های: کارگاه ویژه مدیران

کارگاه ویژه مدیران

کارگاه ویژه مدیران

کارگاه ویژه مدیران مدیریت یک هنر و یک علم است. کارگاه ویژه مدیران فرصتی است برای یادگیری و استفاده بهتر از این هنر. مدیریت به کار گیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام آموزشی پذیرفته شده است. مدیریت از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، فراهم آوردن منابع و امکانات، هدایت و […]