آرشیو برچسب های: کنترل هیجان و احساسات

شناحت هیجان

هیجانات

افراد هنگامی که احساس ناراحت کننده ای دارند به طور همزمان با هیجانات ظاهری و نهفته روبرو می شوند و هیجانات مختلفی را تجربه می کنند. تسلط بر ذهن هیجانی و رفتار مبتنی بر آن تنها راه به حداقل رساندن تنش ها و افزایش ثبات در زندگی است

ابعاد هیجان و تاریخچه آن

شناخت هیجان و انواع آن

هیجان چیست ؟ یکی از مهارت های زندگی مقابله و برخورد موثر با هیجان ها می باشد. برای کنترل بهتر هیجان باید بدانیم که هیجان چیست ؟ همه ما در طول روزها و هفته ها احساسات مختلفی را تجربه می کنیم. گاهی خوشحالیم، گاهی ناراحت و مواقعی عصبانی هستیم. گاهی میترسیم و گاه متعجب می […]