تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بازی

بازی این امکان را فراهم می آورد تا مشکلات مرتبط با آگـاهی و مهـارت هـای کودکان، به واسطه ی آموزه های مستقیم برطرف شوند .به طور مثال هنگامی که بـااستفاده از نمایش های عروسکی و ایفای نقش های گوناگون مهارت های اجتمـاعی را به کودکان می آموزید، احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که آن ها این درس هـارا فرا گرفته و به یاد بیاورند. استفاده از بازی های مختلف، شوخی و سرگرمی، باعث افزایش توجه کودکان می شود و به انگیزه ی آن ها برای یادگیری می افزاید

قصه گویی و استفاده از بازی های روایت گرا این امکان را به کودکان مـی دهـدتا در یک بازی خیالی و دوجانبه با درمانگر شریک شوند. به این شکل کودک آموزه یا راه حلی را برای مشکل خود فرا می گیرد. در واقـع این شیوه ای غیر مستقیم با سرعتی تدریجی و فضای کافی بـرای تکـرار اسـت کـه

هیجانات کمتری را نسبت بـه مواجهـه ی مسـتقیم بـر مـی انگیـزد

روایت های بازی مانند کودکان را قادر می سازد خاطرات و تجربیات آشفته ی خـودرا تبدیل به داستانی یکپارچه و معنا دار کنند و اینگونه پیام هایی غیر مستقیم به بازی درمانگر خود ارایه می دهند

کودکان از طریق بازی تجربیات آسیب رسان و پر از تنش خود را باز آفرینـی ورها می کنند و به این شکل احساس قدرت و کنترل بر مشـکلات بـه آن هـ ا دسـت   می دهد.. کودک از طریق بازآفرینی مکرر بـازی، قـادر مـی شـود بـه تدریج مسائل را از نظر ذهنی و روحی هضم کند و بـر افکـار و احساسـات هولنـاک خود تسلط یابد. در طول بـازی کودکـان یـک تمایـل طبیعـی بـرای سازش با ضربات و رویدادهای خارجی از خـود نشـان مـی دهنـد. پـس از مـاجرای هولنــاک ۱۱ ســپتامبر، مشــاهده شــد کودکــان بســیاری بــا اســتفاده از وســایل  خانه بازی شان برج هایی می ساختند و سپس با هواپیمای اسـباب بـازی آن هـا را خراب کرده و فرو می ریختند. “بازی پس از ضربه می تواند بـه طـور مـؤثری بـرای مقاصد درمانی استفاده شود و در واقع مفید ترین راه برای ایجاد تغییرات درونـی درکودکان خردسال آسیب دیده می باشد.

 

مصونیت در مقابل تنش

ترس از رویدادهای پر تنش آینده، مانند تغییر محل زندگی، آغاز مدرسه، تولـدیک نوزاد جدید در خانواده یا رفتن به مطب پزشک، همگی می توانند توسط تمرین کردن این موقعیـت هـا از قبـل در بـازی کـاهش یابنـد. و. بـااستفاده از اسباب بازی های گوناگون و دانستن این که باید انتظار چـه چیزهـایی راداشت؛ هم چنین با استفاده از عروسک برای ایجاد مهارت های سازش با نقش هـای مختلف، مسائل نا آشنا تبدیل به عناصری آشنا و کمتر ترس برانگیـز بـرای کـودک می شوند.

تخلیه ی ذهنی

این نوع تخلیـه ی هیجـانی باعـث آزادسـازی و بـه سـرانجام رسـی دن مسـائل آزاردهنده ی گذشته می شود که به نوعی محدود و یا دچار وقفه شده اند. ایـن کـاراز طریق ابراز احساسات مانند گریه کردن یا فعالیت هایی ماننـد ترکانـدن بادکنـک،ضربه زدن به گل یا سوزن زدن به کیسه های پلاستیکی پر از هوا انجـام مـی گیـرد. تخلیه ی احساسی عنصری بسیار مهم در روان درمانی به خصوص برای کودکان است

تأثیر مثبت

هنگامی که کودکان مشـغول بـازی هسـتند، احسـاس اضـطراب یـا افسـردگی کمتری دارند. فعالیت هـای لـذت بخـش در افـزایش احسـاس بهزیسـتن و کـاهش پریشانی سهیم می باشند. در بازی، هـم کودکـان و هـم بزرگسـالان احساس بهتری دارند و میزان رضایت شان افـزایش مـی یابـد. ثابـت ماندن مقادیر بالایی از هورمون استرس “کورتیزول” می تواند باعث آسیب دیـدن هیپوکامپ۳۱ (ناحیه ای از مغز مربوط به یادگیری و حافظه) شود و نهایتاً منجـر بـه مشکلات ادراکی می گردد که می توانند تا بزرگسالی نیز ادامه یابند. اما از سوی دیگر خنده و احساسـات مثبـت تـأثیری کـاملاً متفـاوت دارند، زیرا باعث آزادسازی هورمون های بهبود دهنده ی خلق و خو یا اندورفین ها شده، هم چنین سطح کورتیزول را کاهش می دهند و سیستم دفـاعی بـدن راتقویت می کنند. بازی و نشـاط و خنـده تبـدیل بـه پـادزهری بـرای تأثیرات منفی مسائلی مانند اضطراب و افسردگی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *