تاثیر بازی

بازی این امکان را فراهم می آورد تا مشکلات مرتبط با آگـاهی و مهـارت هـای کودکان، به واسطه ی آموزه های مستقیم برطرف شوند. نمونه ای از تاثیر بازی را به طور مثال هنگامی که بـا استفاده از نمایش های عروسکی و ایفای نقش های گوناگون، مهارت های اجتمـاعی را به کودکان می آموزید؛ می بینید. اینگونه احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که آن ها این درس هـا را فرا گرفته و به یاد بیاورند. استفاده از بازی های مختلف، شوخی و سرگرمی، باعث افزایش توجه کودکان می شود. این عمل به انگیزه ی آن ها برای یادگیری می افزاید.

قصه گویی و استفاده از بازی های روایت گر این امکان را به کودکان مـی دهـد تا در یک بازی خیالی و دوجانبه با درمانگر شریک شوند. به این شکل کودک آموزه یا راه حلی را برای مشکل خود فرا می گیرد. در واقـع این شیوه ای غیر مستقیم با سرعتی تدریجی و فضای کافی بـرای تکـرار اسـت. همچنین هیجانات کمتری را نسبت بـه مواجهه مسـتقیم بر می انگیزد.

روایت های بازی مانند کودکان را قادر می سازد خاطرات و تجربیات آشفته خـود را تبدیل به داستانی یکپارچه و معنا دار کنند. اینگونه پیام هایی غیر مستقیم به بازی درمانگر خود ارایه می دهند.

تاثیر بازی بر تجربیات آسیب رسان

کودکان از طریق بازی تجربیات آسیب رسان و پر از تنش خود را باز آفرینـی و رها می کنند. به این شکل احساس قدرت و کنترل بر مشکلات بـه آنها دسـت می دهد. کودک از طریق بازآفرینی مکرر بـازی، قـادر می شود بـه تدریج مسائل را از نظر ذهنی و روحی هضم کند. بـر افکـار و احساسات هولناک خود تسلط یابد. در طول بـازی کودکـان یـک تمایـل طبیعـی بـرای سازش با ضربات و رویدادهای خارجی از خـود نشـان مـی دهنـد. پـس از مـاجرای هولنــاک ۱۱ ســپتامبر، مشــاهده شــد کودکــان بســیاری بــا اســتفاده از وســایل  خانه بازی شان برج هایی می ساختند. سپس با هواپیمای اسـباب بـازی آن هـا را خراب کرده و فرو می ریختند. “بازی” پس از ضربه می تواند بـه طـور مـؤثری بـرای مقاصد درمانی استفاده شود. تاثیر بازی در واقع مفید ترین راه برای ایجاد تغییرات درونـی درکودکان خردسال آسیب دیده می باشد.

تاثیر بازی بر تجربیات آسیب رسان

مصونیت در مقابل تنش

ترس از رویداد های پر تنش آینده، می توانند توسط تمرین کردن این موقعیـت هـا از قبـل در بـازی کـاهش یابنـد. رویدادهایی مانند تغییر محل زندگی، آغاز مدرسه، تولـد یک نوزاد جدید در خانواده یا رفتن به مطب پزشک و غیره . بـا استفاده از اسباب بازی های گوناگون و دانستن این که باید انتظار چـه چیزهـایی را داشت. هم چنین با استفاده از عروسک برای ایجاد مهارت های سازش با نقش هـای مختلف، مسائل نا آشنا تبدیل به عناصری آشنا و کمتر ترس برانگیـز بـرای کـودک می شوند.

تخلیه ذهنی

این نوع تخلیـه هیجـانی باعـث آزاد سـازی و بـه سـرانجام رسـیدن مسـائل آزار دهنده گذشته می شود که به نوعی محدود و یا دچار وقفه شده اند. تاثیر پذیری بازی برای ایـن کـار از طریق ابراز احساسات مانند گریه کردن یا فعالیت هایی ماننـد ترکانـدن بادکنـک، ضربه زدن به گل یا سوزن زدن به کیسه های پلاستیکی پر از هوا انجـام مـی گیـرد. تخلیه احساسی عنصری بسیار مهم در روان درمانی به خصوص برای کودکان است.

تأثیر مثبت بازی

هنگامی که کودکان مشـغول بـازی هسـتند، احسـاس اضـطراب یـا افسـردگی کمتری دارند. فعالیت هـای لـذت بخـش در افـزایش احسـاس بهزیسـتن و کـاهش پریشانی سهیم می باشند. در بازی، هـم کودکـان و هـم بزرگسـالان احساس بهتری دارند و میزان رضایت شان افـزایش مـی یابـد. ثابـت ماندن مقادیر بالایی از هورمون استرس “کورتیزول” می تواند باعث آسیب دیـدن هیپوکامپ۳۱ (ناحیه ای از مغز مربوط به یادگیری و حافظه) شود. نهایتاً منجـر بـه مشکلات ادراکی می گردد که می توانند تا بزرگسالی نیز ادامه یابند. اما از سوی دیگر خنده و احساسـات مثبـت تـأثیری کـاملاً متفـاوت دارند. زیرا باعث آزادسازی هورمون های بهبود دهنده خلق و خو یا اندورفین ها می شوند. هم چنین سطح کورتیزول را کاهش می دهند و سیستم دفـاعی بـدن راتقویت می کنند. تاثیر مثبت بازی و نشـاط و خنـده تبـدیل بـه پـادزهری بـرای تأثیرات منفی مسائلی مانند اضطراب و افسردگی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *